Tag Archives: วัดพระธาตุดอยเล็ง

วัดพระธาตุดอยเล็ง

วัดพระธาตุดอยเล็ง ในตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เป็นปูชนียสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ การสร้างพระธาตุไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าสร้างใน พ.ศ. ใด ด้วยภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่บน ภูเขาสูง ทำให้สา …